بخشنامه ها و دستورالعمل ها

ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه،‌شرایط‌عمومي‌و‌شرایط‌خصوصي‌پیمان‌ها‌و‌مقررات‌آنها