کارکنان معاونت

نام نام خانوادگی واحد سمت تلفن ثابت تلفن داخلی ایمیل
غلامحسین جوانمردی مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان مدیر 07132272444 211 javanmardi.g@mpo-fr.ir
حسین قنبری مهارلو گروه مشاوران و پیمانکاران کارشناس گروه مشاوران و پیمانکاران 07132288412 209 ghanbari.h@mpo-fr.ir
فرزاد پی تام گروه نظارت فنی کارشناس گروه نظارت فنی 07132290931 305 peytam.f@mpo-fr.ir
سیدعبدالواحد دستاران گروه نظارت فنی کارشناس گروه نظارت فنی 07132287688 302 dastaran.a@mpo-fr.ir